Werkzoekenden tussen 25 en 50 jaar

Concrete cijfers

50,3%

is terug aan het werk binnen het jaar nadat ze werkzoekend werden. Dat is een stijging van 2,1% op jaarbasis. Eind december 2015 was 67.7% van deze werkzoekenden, 11 maanden na instroom in een persoonlijke dienstverlening bij VDAB of een van onze partners. De werkzoekenden uit de middenste leeftijdsgroep zijn, in overeenstemming met de werking van de dienstverlening, uitgebreid van 25-49 jaar naar 25-54 jaar.

Iedereen bemiddelaar

Vanaf 2015 probeert VDAB via het begeleidingsmodel Iedereen Bemiddelaar de noden van de klant nog beter in kaart te brengen. Enerzijds door een inschatting te maken van de dienstverlening die de klant nodig heeft, anderzijds door de werkpunten (onder de thema's solliciteren en netwerken, oriënteren, competentieversterking en werken aan randvoorwaarden) aan te duiden en opdrachten mee te geven aan de klant. 

Principes

  • De bemiddeling start onmiddellijk na de inschrijving via gebruik van automatische matchingstools, eventueel aangevuld met éénmalige bemiddelingsacties.

  • Na een individueel contact worden de noden van de klant ingeschat en verdere afspraken gemaakt indien nodig. Bijvoorbeeld als er nood is aan persoonlijke dienstverlening op het vlak van solliciteren en netwerken, al dan niet door VDAB zelf of door één van onze partners. 

Sluitend maatpak

De Sluitend Maatpak-aanpak werd ingevoerd in 2010 en zorgt voor een sneller eerste contact met de werkzoekende. Daardoor gaan we al snel  na de inschrijving na wat het meest passende traject is naar werk. Dit Sluitend Maatpak leidt ook tot een snellere bemiddeling naar werk waardoor bemiddelaars kunnen kiezen voor acties op maat van de klant. In het Sluitend Maatpak staat de kernopdracht van VDAB centraal, nl. bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De werkzoekende wordt, afhankelijk van zijn profiel en behoefte, geholpen met een bemiddeling.